ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GLASLAMINAAT

Gevestigd te Nijverheidsweg 18 Bruinisse

Artikel 1; Geldigheid van deze Voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en verkoop en/of uitvoering van werkzaamheden door Glaslaminaat te Bruinisse, hierna te noemen Glaslaminaat, aangegaan.

1.2 De opdracht of order van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Algemene Voorwaarden van Glaslaminaat.

1.3 Bijzondere van de Algemene Voorwaarden van Glaslaminaat afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4. Indien en voor zover een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd mochten komen met van overheidswege dwingendrechtelijk vastgestelde bepalingen, dan worden laatstgenoemden bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de desbetreffende bepalingen in deze voorwaarden, onverminderd de geldigheid van de overige bepalingen der Algemene Voorwaarden.

Artikel 2; Definities

Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de order heeft gegeven en/of in wiens opdracht is gehandeld.

Artikel 3; Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Glaslaminaat zijn vrijblijvend, tenzij dit schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Uitsluitend na schriftelijke bevestiging door Glaslaminaat van de door opdrachtgever geplaatste order, dan wel nadat Glaslaminaat tot levering c.q. tot uitvoering overeenkomstig de order is overgegaan, is een overeenkomst tot stand gekomen.

3.3 Fouten, of onduidelijkheden in aanbiedingen of orderbevestigingen kunnen niet tot een van de werkelijke bedoeling afwijkende binding van Glaslaminaat leiden en doen haar evenmin aansprakelijk zijn voor eventuele schade door bovenstaande factoren veroorzaakt.

Artikel 4; Prijzen

4.1 Tenzij anders vermeld gelden de prijzen overeenkomstig de aanbieding, dan wel het door Glaslaminaat aangegeven tarief.

4.2 Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht worden aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

4.3 Glaslaminaat behoudt zich het recht voor de prijzen in redelijkheid te verhogen na het verstrijken van drie maanden na het aangaan der overeenkomst in verband met het gestegen kostenpeil.

4.4 Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door Glaslaminaat op verzoek van de opdrachtgever een gespecificeerde nota verstrekt.

4.5 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5; Annuleringen

Annulering van de overeenkomst door opdrachtgever behoeft de uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Glaslaminaat. Indien opdrachtgever de gesloten overeenkomst wenst te annuleren dan is hij gehouden alle kosten en schade, waaronder gederfde winst, met een minimum van 25% van het factuurbedrag te vergoeden.

Artikel 6; Levering en leveringstermijnen

6.1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Glaslaminaat zijn de zaken te leveren c.q. de werkzaamheden te verrichten. Overschrijding van de leveringstermijn wordt zo spoedig mogelijk gemeld aan de opdrachtgever.

6.2 Geringe overschrijding van de leveringstermijn dan wel overschrijding van de leveringstermijn die niet aan Glaslaminaat de onderhavige Algemene Voorwaarden kan worden toegerekend, zal nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Onder leveringstermijn wordt in deze Voorwaarden tevens verstaan de termijn van uitvoering der werkzaamheden.

6.3 Indien Glaslaminaat niet door opdrachtgever in de gelegenheid wordt gesteld om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren of de zaken (af) te leveren c.q. opdrachtgever bij overeengekomen levering af bedrijf in gebreke blijft met afname, staan de aan opdrachtgever te leveren zaken ter beschikking van opdrachtgever en worden deze voor zijn rekening en risico, onverminderd het eigendom van Glaslaminaat, opgeslagen.

6.4 Opdrachtgever garandeert dat de ruiten die hij van folie wenst te laten voorzien door Opdrachtnemer geschikt zijn daarvoor. Opdrachtgever garandeert derhalve dat de ruit(en) op de juiste wijze gemonteerd zijn, voldoen aan de geldende richtlijnen (conform bouwbesluit) en geen lekkages of beschadigingen vertonen.

6.5 Indien is overeengekomen dat binnen een bepaald termijn door Glaslaminaat met de werkzaamheden wordt gestart c.q. indien een bepaalde leveringstermijn is overeengekomen, wordt deze termijn verlengd en heeft Glaslaminaat het recht om haar verplichtingen op te schorten, indien er voor zover opdrachtgever nog niet alle noodzakelijke voorbereidingen en/of voorzieningen heeft getroffen en opdrachtgever overigens in gebreke is met een op hem krachtens de overeenkomst rustende verplichting.

6.6 Glaslaminaat is na overschrijding van de overeengekomen termijn alleen dan in verzuim indien zij van opdrachtgever een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar nog een termijn van dertig dagen wordt gegeven teneinde de overeenkomst na te komen, nakoming binnen deze termijn blijft.

6.7 Bij overschrijding van deze laatstgenoemde termijn zal opdrachtgever recht hebben op ontbinding van de overeenkomst. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding en geen recht om, al dan niet met rechtelijke machtiging, werkzaamheden ter uitvoering van verbintenissen uit de overeenkomst voor rekening van Glaslaminaat te verrichten of te doen verrichten, tenzij de overschrijding van de laatstgenoemde termijn het gevolg is van opzet c.q. grove schuld van Glaslaminaat en/of haar leidinggevende ondergeschikten.

6.8 Opdrachtgever is niet gerechtigd, indien Glaslaminaat niet tijdig met de overeengekomen werkzaamheden een aanvang neemt c.q. de overeengekomen zaken levert, de verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeien op te schorten.

6.9 Glaslaminaat is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren c.q. derden bij uitvoering in te schakelen, waarbij deze voorwaarden evenzeer gelden ten gunste van deze derden.

Artikel 7; Reclame

7.1 Reclames ter zake van door Glaslaminaat geleverde zaken respectievelijke opgeleverde werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen een termijn van acht dagen na aflevering en/of installatie c.q. montage schriftelijk onder overlegging van relevant bewijsmateriaal te worden ingediend. Indien de opdrachtgever niet binnen de voor vermelde termijn heeft gereclameerd, wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin de zaken zijn geleverd c.q. de werkzaamheden zijn opgeleverd in te stemmen en vervalt het recht op reclame ter zake van het gebrek.

7.2 Opdrachtgever is gehouden de klacht nauwkeurig schriftelijk te specificeren.

7.3 Glaslaminaat dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame gerechtvaardigd is, zal Glaslaminaat ter zijne keuze:

1. een schadevergoeding betalen tot ten hoogste het factuurbedrag; of

2. de geleverde zaken, indien en voor zover mogelijk, kosteloos door soortgelijke zaken na terug levering in de oorspronkelijke staat; of

3. de gebreken, indien en voor zover mogelijk, herstellen; of

4. zorg dragen voor een adequate oplossing in overleg met de opdrachtgever

Glaslaminaat is niet tot een verdere schade,- of kostenvergoeding, hoe ook genaamd, verplicht.

7.4 De opdrachtgever verleent al zijn medewerking aan Glaslaminaat tot afwikkeling van het beroep op dit artikel.

7.5 Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken c.q. een deel der opgeleverde werkzaamheden kunnen geen reden zijn tot afkeuring der gehele c.q. oplevering.

Artikel 8; Betaling

8.1 De vorderingen van Glaslaminaat dienen te worden beschouwd als brengschulden van de opdrachtgever.

8.2 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling geschieden binnen veertien dagen netto na factuurdatum, zonder aftrek of schuldvergelijking ten kantore van Glaslaminaat, op een door Glaslaminaat aan te wijzen bank.

8.3 Onverminderd het recht van retentie, zal Glaslaminaat vrij staan een voorlopige of gedeeltelijke betaling te vorderen alvorens tot uitvoering van de opdracht over te gaan. De opdrachtgever is gerechtigd zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie of een andere zekerheid, zulks ter beoordeling van Glaslaminaat.

8.4 Indien de opdrachtgever de vordering van Glaslaminaat niet binnen veertien dagen na factuurdatum betaald althans niet binnen de overeengekomen termijnen betaald, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft Glaslaminaat zonder enige ingebrekestelling het recht de opdrachtgever over het verschuldigde 1,5% rente per maand (of een gedeelte daarvan) in rekening te brengen.

8.5 Glaslaminaat is voorts gerechtigd om, buiten de hoofdsom en rente, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke kosten, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen.

8.6 Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten, die Glaslaminaat maakt als gevolg van het niet-nakomen door de koper van diens betalingsverplichting, komen ten laste van de koper.

8.7 Bij betalingen worden vorderingskosten en rente primair berekend.

8.8 Indien de opdrachtgever tegen enige factuur en/of overzichtnota niet binnen een week na dagtekening van het betreffende stuk schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij Glaslaminaat, wordt opdrachtgever met het betreffende stuk akkoord te gaan.

Artikel 9; Eigendomsvoorbehoud

9.1 Met inachtneming van hetgeen elders in deze Voorwaarden over risico en in het bijzonder het overgaan op de opdrachtgever is bepaald, blijven de geleverde zaken eigendom van Glaslaminaat, totdat de opdrachtgever al hetgeen hij ter zake van of in verband met de door Glaslaminaat gedane leveringen van zaken of diensten met inbegrip van rente en kosten aan Glaslaminaat verschuldigd is volledig heeft betaald.

9.2 De opdrachtgever is niet bevoegd over de zaken op enigerlei wijze te beschikken anders dan overeenkomstig de normale bedrijfsvoering en de normale bestemming van de zaken, voordat volledige betaling als in het voorgaande artikellid bedoeld aan Glaslaminaat heeft plaatsgevonden.

9.3 Indien de opdrachtgever niet nauwkeurig mocht hebben voldaan aan enigerlei verplichtingen jegens Glaslaminaat en voorts in geval van ontbinding der overeenkomst uit welke dan ook, zal Glaslaminaat gerechtigd zijn alle zaken, waarop haar eigendomsbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst terug te nemen.

Artikel 10; Retentierecht

Onverminderd het wettelijk retentierecht is Glaslaminaat gerechtigd enig goed van de opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden zulks tot de volledige voeldoening van al hetgeen Glaslaminaat uit welke hoofde dan ook van opdrachtgever heeft te vorderen, tenzij de opdrachtgever ter zake van de vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft Glaslaminaat ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

Artikel 11; Aansprakelijkheid

11.1 Glaslaminaat is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van;

1. Overmacht, zoals verder in deze Voorwaarden is omschreven;

2. Daden of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;

3. Onoordeelkundige behandeling c.q. gebruik van het door Glaslaminaat opgeleverde werk c.q. geleverde zaken;

4. Het verstrekken van onvolledige c.q. onjuiste gegevens.

5. Thermische breuk

Artikel 12; Garantie

12.1 Ter zake van door Glaslaminaat geleverde zaken c.q. door haar uitgevoerde werkzaamheden zijn garantiebepalingen van toepassing indien en voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen gedurende en daarbij afgesproken periode.

12.2 Voor verkochte en geleverde zaken met fabrieksgarantie gelden slechts de door de betreffende leveranciers gestelde garantiebepalingen.

12.3 Alle aanspraken op garantie volgens bovenvermelde regeling vervallen wanneer de opdrachtgever met de betaling of anderszins in gebreke blijft, dan wel wanneer het gebrek voortvloeit uit onoordeelkundig c.q. onoordeelkundige behandeling door of namens de opdrachtgever of indien de opdrachtgever zelf of middels derden, zonder toestemming van Glaslaminaat, reparaties c.q. wijzigingen verricht respectievelijk laat verrichten met betrekking tot het geleverde.

12.4 De garantiebepaling is niet van toepassing in het geval van normale slijtage en ter zake van de door Glaslaminaat uitgevoerde werkzaamheden met behulp van door de opdrachtgever geleverd materiaal dat door Glaslaminaat slechts gemonteerd, bewerkt of op een andere wijze verwerkt wordt.

Artikel 13; Opschorting en ontbinding

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met Glaslaminaat gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Glaslaminaat het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden te hare keuze zonder dat Glaslaminaat tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd de haar verdere toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke Glaslaminaat ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 14; Afwijkende voorwaarden

14.1 Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, kunnen deze niet worden erkend, tenzij zij door Glaslaminaat uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.

14.2 Bij het samenvallen van door de opdrachtgever gebezigde Uniforme Voorwaarden en de onderhavige Algemene Voorwaarden, zullende Voorwaarden van Glaslaminaat prevaleren.

Artikel 15; Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten leden van het personeel van Glaslaminaat binden de laatste niet, voor zover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd.

Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 16; Overmacht

16.1 Indien Glaslaminaat door overmacht wordt verhinderde overeenkomst uit te voeren, heeft Glaslaminaat onverminderd de haar verder toekomende afspraken, het recht om zonder rechtelijke tussenkomst, de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te verklaren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

16.2 Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaalkosten, boven machtig ziekteverzuim van het personeel van Glaslaminaat, brand, overstroming, extreme weersomstandigheden, aardbeving en andere natuurrampen, export,- of importverboden, weigering import,- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en wanprestaties van de toeleveranciers van Glaslaminaat of andere wijze van niet voldoen door deze toeleveranciers aan hun verplichtingen en voorts alle andere van buiten komende oorzaken die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonte of verkeersopvattingen in redelijkheid niet aan Glaslaminaat kunnen worden toegerekend.

Artikel 17; Geschillen

17.1 Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van de “Algemene Voorwaarden” zullen ter beslechting, zo nodig, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

17.2 Het indienen van een klacht geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 18; Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden, als mede op aanbiedingen en overeenkomsten waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.